Kundeklub for GovCloud

""

Kunder, der har indgået aftale om brug af GovCloud, bliver tilbudt medlemskab af Kundeklubben.

Formålet med kundeklubben er at sikre en løbende dialog mellem Statens It (ansvarlig for drift og udvikling af platformen) og kunderne (brugere af platformen).

I kundeklubben drøftes og prioriteres ønsker til videreudvikling af GovCloud, og foraet fungerer samtidig som samarbejdsforum mellem Statens It og kunderne vedr. drift, support og overvågning af platformen. Desuden har kunderne mulighed for at udveksle erfaringer og dele best practices i forhold til anvendelse af GovCloud.

Møder i kundeklubben

Statens It planlægger og indkalder til møder efter behov. Kunderne og Statens It har besluttet, at der i 2024 afholdes fire møder i kundeklubben, og at møderne afholdes skiftevis hos Statens It og kunderne. 

Statens It faciliteter møderne og deler forslag til ændringer og funktionalitet inden møderne. Statens It faciliterer beslutningsprocesser, bidrager med faglig sparring og inddrager anden ekstern bistand i relevant omfang.

På møderne i kundeklubben drøftes emner inden for følgende områder:

  • Erfaringer om anvendelse af GovCloud
  • Tekniske opdateringer, herunder driftsstatus
  • Ideer og ønsker til videreudvikling

Desuden kan kundeklubben beslutte at nedsætte arbejdsgrupper, hvor der kan drøftes konkrete problemstillinger.

Udvikling af platformen

Kundeklubben drøfter og prioriterer ønsker til videreudvikling af GovCloud i et samarbejde mellem kunderne og Statens It.

Alle medlemmer af kundeklubben kan foreslå ny funktionalitet og ændringer til eksisterende funktionalitet. Der skal være fælles fokus på, at ændringer og udvikling gavner flest mulige brugere.