Kundeklub for GovCloud

""

Kunder, der har indgået aftale med Statens It om brug af platformen, bliver tilbudt medlemsskab af Kundeklubben for GovCloud.

Kundeklubben har til formål at sikre en løbende dialog mellem Statens It (ansvarlig for drift og udvikling af platformen) og kunderne (brugere af platformen). I dette forum drøftes og prioriteres ønsker til videreudvikling af GovCloud og det fungerer samtidig som samarbejdsforum mellem Statens It og kunderne vedr. drift, support og overvågning af platformen. Desuden giver kundeklubben kunderne mulighed for at udveksle erfaringer og dele best practice for anvendelse af GovCloud.

Møder i kundeklubben

Statens It planlægger og indkalder til møder efter behov, dog mindst én gang årligt.

Statens It faciliteter møderne og deler forslag til ændringer og funktionalitet inden møderne. Statens It faciliterer beslutningsprocesser, bidrager med faglig sparring og inddrager anden ekstern bistand i relevant omfang.

Kundeklubben drøfter emner inden for følgende områder:

  • Drift, herunder oppetid og stabilitet
  • Ønsker til roadmap og planer for videre udvikling
  • Erfaringsudveksling om anvendelse af GovCloud

Udover ovennævnte punkter, kan GovCloud kundeklub beslutte at nedsætte arbejdsgrupper, der yderligere drøfter konkrete problemstillinger.

Udvikling af platformen

Kundeklubben drøfter og prioriterer ønsker til videreudvikling af GovCloud i et samarbejde mellem kunderne og Statens It.

Alle medlemmer af kundeklubben kan foreslå ny funktionalitet og ændringer til eksisterende funktionalitet. Der skal være fælles fokus på, at ændringer og udvikling gavner flest mulige brugere.